# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Cựu học viên

Cựu học viên tiêu biểu

#

Bùi Thanh Ninh

Cựu học viên diễn hoạt 2D

#

Đào Thị Quyên

Cựu học viên Stop motion

#

Cao Trọng Bách

Cựu học viên MMO

#

Phạm Minh Đức

Cựu học viên 3D/ Trưởng Dự án 3D Sconnect

#

Đặng Châu Xa

Cựu học viên đạo cụ Stop Motion

#

Phạm Duy Anh

Alumni of Audio and Video Post-production

#

Cao Thủy

Cựu học viên Stop Motion

Hoạt động Cựu học viên