# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Nguyễn Công Phong

Tốt nghiệp

  • Học viện công nghệ bưu chính viễn thông_ Công nghệ đa phương tiện ( Multimedia) - Đang học: Charater Animation Course at Animation Mentor

Kinh nghiệm làm việc

  • 3D animator & Rigger at ThunderCloud
  • 3D Generalist at Enjogroup
  • 3D Animator at Vintata

Phong cách giảng dậy

Chia sẻ kinh nghiệm đồng thời kích thích sự tư duy và chủ động trong mỗi học viên

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube