NỘP HỒ SƠ ONLINE & ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

  Chọn khóa học

  Chương trình sinh viên

  Khóa ngắn hạn 3 tháng

  Thông tin cá nhân

  Thông tin người thân

  Upload tài liệu liên quan

  1.Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin và giấy tờ do tôi cung cấp trong Đơn đăng ký dự tuyển này là chính xác và đầy đủ. Tôi sẽ thông báo ngay cho Học viện bằng văn bản về mọi thay đổi đối với thông tin cá nhân của tôi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào do sự chậm trễ của tôi trong việc hoàn thành hồ sơ.

  2. Tôi hiểu rằng các thông tin cá nhân của tôi có thể được cung cấp cho các cơ quan chính phủ theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra các thông tin này có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba trong quá trình xét duyệt hồ sơ.

  3. Tôi hiểu rằng việc gửi các thông tin và giấy tờ không chính xác và/hoặc sai lệch có thể dẫn đến kết quả dự tuyển của tôi tại Học viện vào bất kỳ thời điểm nào.

  4. Tôi đồng ý tuân theo các quy định và thủ tục đưa ra bởi trường SCONNECT ACADEMY OF MEDIA ARTS khi tham gia dự tuyển.

  Quay lại Tiếp theo