HỌC PHÍ

Học phí Sinh viên Học viện Sconnect bao gồm

 

01

Học phí bộ môn 

02

Cơ sở vật chất

03

Phòng thiết bị

 

04

Sự kiện
Chuyên môn

 

05

Chương trình
Kiến tập hàng kì

 

06

Chương trình
Thực tập cuối khóa

 

Chương trình đào tạo

thông tin học bổng