# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Cao Trọng Bách

Tốt nghiệp

  • Học viện Ngân hàng

Sản phẩm tiêu biểu

– Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube:

+ Clay Mixer: https://go.woanetwork.com/ClayMixer

+ WOA Luka Channel: https://go.woanetwork.com/WoaLukaChannel

+ Max’s Puppy Dog: https://go.woanetwork.com/MaxPuppyDog

+ WOA Barbie Story: https://go.woanetwork.com/WoaBarbieStory

Kinh nghiệm làm việc

  • Chuyên viên quan hệ khách hàng An Bình Bank
  • Chuyên viên quản trị kênh BP Stop Motion - Sconnect
  • Trưởng nhóm Kinh Doanh BU Stop Motion - Sconnect

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube